Skip navigation

Phòng khám tư nhân và bệnh viện ngọai trú tại München của Giáo sư Bác sỹ Elke Schwesig-Seebach

12 Jahre Duale Medizin

Phòng khám Y Khoa tích hợp tư nhân và bệnh viện ngọai trú tại München

Giáo sư Bác sĩ Elke Schwesig-Seebach

Chúng tôi tập trung chuyên môn vào y học truyền thống và y học sinh học đó là:

Y học tích hợp với Nội tiết tự nhiên, Ung thư, Miễn dịch, Tăng thân nhiệt, Mãn kinh, Laser ở tại trung tâm München.